Hydrologie

Služby

Havarijní služba
Ochrana životního prostředí
Vzorkovací práce
Laboratorní služby
Hydrologie
Hydrogeologie
Inženýrská geologie
Vodní hospodářství
Informatika, archiv, GIS
Pronájem přednáškové síně

 

 

Havarijní službaOchrana životního prostředíVzorkovací práceLaboratorní službyHydrologieHydrogeologieInženýrská geologieVodní hospodářstvíInformatika, archiv, GISPronájem přednáškové síně

Hydrologie

Firma Vodní zdroje Chrudim nabízí práce v oboru hydrologie povrchových a podzemních vod. Ty souvisejí s pracemi hydrogeologickými, které tvoří nosnou část činnosti firmy, nebo jsou tématicky odlišné. Prováděna jsou hydrometrická měření a monitorování včetně vyhodnocování výsledků z těchto činností. Dále jsou zpracovávány hydrologické a hydrotechnické posudky, hydrologické studie a povodňové plány:

 • hydrometrická měření a monitorování (měření okamžitých průtoků v hydrologických profilech a kontinuální sledování vývoje průtoků ve vodních tocích a vydatností pramenů v hydrologických stanicích účelových monitorovacích sítí s využitím moderní měřící techniky)
 • hydrologické posudky:
 • – vodní bilance odtoku z povodí (hodnocení vlivů lidské činnosti na změny ložisek nerostných surovin a na hospodaření s vodou v soustavě malých vodních nádrží)
 • – posuzování vlivů vodních staveb a důlních činností na změny vodních poměrů v jejich okolí
 • – posuzování aktuálního geomorfologického vývoje koryta vodního toku v důsledku samovolných nebo uměle vyvolaných příčin a návrhy ochranných opatření
 • hydrotechnické posudky:
 • – výpočty průtočných kapacit otevřených koryt vodních toků a jejich uzavřených úseků
 • – stanovení záplavových čar v záplavových územích obcí nebo jejich částí
 • – výpočty N-letých průtoků pro malá povodí
 • studie odtokových poměrů vodních toků (zhodnocení krajinotvorných množství pro zadržení vody v území v málovodných obdobích a návrhy na zvýšení protipovodňové ochrany zastavěných území)
 • povodňové plány (zpracování povodňových plánů obcí nebo stavebních objektů).
Příklady provedených prací:

Střeleč – monitorování množství vod v lomu a v jeho okolí (probíhá dlouhodobě)
Podlažice – monitorování množství vod v jímacím území pro rebilanci zásob podzemních vod
Polomka – monitorování průtoků v hydrologické stanici monitorovací sítě Geomon (probíhá dlouhodobě)
Višnáry – posouzení vlivu stavby malé vodní nádrže na množství vody v přilehlých stavebních objektech
Havlíčkův Brod – anovení záplavových čar v katastrálním území města
Světlá nad Sázavou – zhodnocení změny odtokových poměrů v soutokové oblasti Sázavy a Sázavky vlivem projektované stavby sportovního bazénu
Žďárský potok – studie odtokových poměrů
Povodňové plány objektů ve správě ČEZ Distribuce – zpracování povodňových plánů transformoven a trafostanic umístěných v záplavových územích

Metodika geomorfologických typů vodních toků a jejich využití pro revitalizace

Napište
nám