Vodní hospodářství

Služby

Havarijní služba
Ochrana životního prostředí
Vzorkovací práce
Laboratorní služby
Hydrologie
Hydrogeologie
Inženýrská geologie
Vodní hospodářství
Informatika, archiv, GIS
Pronájem přednáškové síně

 

 

Havarijní službaOchrana životního prostředíVzorkovací práceLaboratorní službyHydrologieHydrogeologieInženýrská geologieVodní hospodářstvíInformatika, archiv, GISPronájem přednáškové síně

Vodní hospodářství

Vrty

Firma Vodní zdroje Chrudim připravuje projekty a ve spolupráci s vrtařskými firmami realizuje a vyhodnocuje vrtné práce různého druhu, zejména:

  • vrty pro individuální spotřebitele (obvykle do hloubek kolem 30 m)
  • vrty pro hromadné zásobování (bez omezení hloubek)
  • vrty a sondy pro účely geologického, hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu

Příklady zakázek s dodávkou vrtů:
Běstvina – Skalka, Hořice – Libonice, Hořice – Březovice, Kobylnice, Lázně Bělohrad, Louny, Luže – Košumberk, Markovice – Stolany, Pohledy, Polička, Prostějov, Střeleč, Svitavy, Vrchovina u Chocně, Ústí n. O. atd.

Kontakt pro vrtné práce: 469 637 101 (RNDr. D. Smutek)

V roce 2008 naše společnost vybudovala v areálu Měšťanského pivovaru v Poličce vrt MP-2. Svou hloubkou a geologickým profilem se jedná o ojedinělý vrt v této oblasti. Vrt je hluboký 350 m a zasahuje do krystalinika. Vystrojen byl antikorozní zárubnicí o průměru 140 mm.Perforovaná zárubnice byla umístěna v hloubkách 222 m až 300 m a 306 m až 348 m. Vydatnost vrtu dosahuje 1,5 l/s.

Čerpací zkoušky

Firma Vodní zdroje Chrudim nabízí provedení různých hydrodynamických zkoušek pro určení vydatnosti zdrojů, výpočet hydrofyzikálních parametrů apod. Provádíme zejména:

  • expresní, ověřovací, vzorkovací a krátkodobé čerpací zkoušky
  • dlouhodobé a poloprovozní čerpací zkoušky
  • odvodňování stavebních jam

Příklady provedených prací:

Čerpací zkoušky na vodárenských objektech:
Choltice – Luhy, Sebranice, Stupná, Telecí – Landráty, Jedlová, Kněžnice, Lázně Bohdaneč, Mladějov, Podhorní Újezd, Polička, Železnice atd.
Stavební čerpání:
Hradec Králové – Aldis, Náchod – Bražec, Trnávka – ČOV, Chvaletice atd.

Údržba zdrojů

Firma Vodní zdroje Chrudim zajišťuje údržbu zdrojů vody a jejich regeneraci či opravu. Nabízí projekční přípravu, realizaci akce a její vyhodnocení (včetně ověření účinnosti zásahu kontrolními rozbory vody, formou prohlídky televizní kamerou apod.).

Příklady realizovaných prací:

Regenerace vodárenských zdrojů:
Bystré, Hořice – Libonice, Choltice, Chrašice, Konecchlumí, Lužany, Luže, Podlažice, Polička, Sebranice, Železnice atd.

Regenerace monitorovacích objektů:
Dolní Rožínka – odkaliště, Rybitví, Střeleč atd.

Provádění zkoušek těsnosti

Firma Vodní zdroje Chrudim disponuje odborně způsobilou osobou pro provádění zkoušek těsnosti dle §39 odst. 4, písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. Odborně způsobilá osoba splnila požadavky uvedené ve vyhlášce č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, pro provádění náhradních zkoušek těsnosti dle §3a odst. 2 písm. b) havarijní vyhlášky MŽP ČR.

 

Napište
nám